ကြန္ၿပဴတာတစ္လံုးကိုု ဘယ္လုိထိန္းသိမ္းမလဲ။ (1)

ကြန္ၿပဴတာတစ္လံုးကိုု ဘယ္လုိထိန္းသိမ္းမလဲ။ (1)

ကြန္ၿပဴတာတစ္လံုးကိုု ဘယ္လုိထိန္းသိမ္းမလဲ။ (1) How to care your computer yourself? Software update ၿပဳလုပ္ၿခင္း Antivirus software ထားရွိၿခင္း စိတ္ခ်လံုၿခံုေသာ အရံ backup စနစ္ထားရွိၿခင္း Harddrive ကို defragment လုပ္ေပးၿခင္း အသံုးမလိုတဲ့ program ေတြကို ရွင္းထားၿခင္း Firewall ကို ဖြင့္ေပးထားၿခင္း